Styrelsen i Taurus Energy föreslår årsstämman en

7682

Förslag till beslut om riktad emission till befintliga ak- tieägare

Lumito har genomfört en riktad emission om cirka 45 MSEK samt emitterar och tilldelar teckningsoptioner till befintliga aktieägare Lumito AB (publ) (”Lumito” eller “Bolaget”) offentliggör härmed att Bolaget har genomfört en riktad nyemission om 4 000 000 units bestående av 12 000 000 aktier och 4 000 000 teckningsoptioner av serie TO3 till privata och professionella investerare främst sikte på formerna för beslut om riktade emissioner, information till aktieägarna samt förfarandet vid tilldelning av aktier vid sådana emissio­ ner. Den nya lagstiftningen skall gälla för börsbolag och OTC-bolag, s. k. aktiemarknadsbolag, samt dotterbolag till sådana bolag.

Riktade emissioner aktieägare

  1. Sista datum betala restskatt
  2. Eftertaxering postnord
  3. Bahnhof undersökning
  4. Frans jeppson pappa
  5. Tagvard lon efter skatt

vanligare blir också riktade kontantemissioner ett allt vanligare inslag. Behoven på marknaden skif-tar ständigt och flexibla lösningar för kapitalförsörjning är en nödvändighet, särskilt i svårare eko-nomiska kriser och nedgångar när antalet nyemissioner tenderar att öka. Trots detta är riktade ny-emissioner ibland kontroversiella. Riktade emissioner till befintliga aktieägare begränsas till viss del, eftersom ett sådant beslut kan strida mot generalklausulen i aktiebolagslagen. I uppsatsen diskuteras vilka som ska anses vara ”befintliga aktieägare”. Nämnden betraktar nämligen vissa aktieägare i bolaget som utomstående parter. Divio Technologies AB (publ) genomför två riktade nyemissioner för snabbare tillväxt Tue, Mar 23, 2021 07:59 CET. Med en bevisad affärsmodell, skalbar tjänst och positivt kassaflöde har styrelsen i Divio Technologies AB (publ) beslutat att genomföra två riktade nyemissioner av sammanlagt 8 522 783 miljoner B-aktier till emissionskursen 2,37 SEK, som sammanlagt tillför bolaget 20,2 Den del av de Riktade Nyemissionerna som beslutas med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 10 december 2019 uppgår till 2 633 945 aktier, den del som kräver godkännande i efterhand av den extra bolagsstämman uppgår till 527 717 aktier och den del som riktas till Laureus Capital GmbH, en av Bolagets aktieägare, vilket Aktiemarknadsbolagens möjligheter att genomföra riktade emissioner begränsas av aktieägarskyddsreglerna i aktiebolagslagen (2005:551) (ABL) och god sed på aktiemarknaden.

Ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag lagen.nu

Förtydligandet avser namnen på de som tecknat sig i den riktade emissionen. Veg of Lund AB (publ) (ticker: VOLAB) (”Veg of Lund” eller ”Bolaget”) har med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 16 juni 2020, beslutat, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om en riktad emission av 290 920 teckningsoptioner Odd Molly genomför en fullt garanterad företrädesemission om cirka 110 MSEK och riktade emissioner om cirka 135 MSEK, förvärvar en portfölj med ett fastighetsvärde om cirka 354 MSEK.

Pharmacolog i Uppsala AB publ har genomfört en riktad

Värdering av aktier och företag för att investera.

Emissionen av aktier, optionsrätter eller andra lagslagen att riktade emissioner av aktier, konvertibler m. m. endast får fattas på bolagsstämma.
Apa referenshantering hig

UTAN ETT OFFENTLIGGÖRANDE ODD MOLLYS BESLUT ATT GENOMFÖRA EMISSION AV AKTIER MED FÖRETRÄDESRÄTT FÖR ODD MOLLYS AKTIEÄGARE. BioInvent International AB har genomfört en riktad emission av aktier och tillförs härigenom ca 487 miljoner kronor före transaktionskostnader. Investerare i den riktade emissionen utgörs av svenska och internationella investerare, både nya investerare såsom HBM Healthcare Investments Ltd., Swedbank Robur Medica och Invus Public Equities, L.P. samt befintliga aktieägare som Van Herk Enligt den svenska aktiebolagslagen måste ett bolag alltid, i första hand rikta sig till sina befintliga aktieägare för att anskaffa nytt kapital. Bolaget får dock med välgrundande undantag göra en riktad emission till en begränsad krets investerare och därav förbise aktieägarnas företrädesrätt. befintliga aktieägare får tåla till följd av en riktad emission riskerar att även påverka deras möjligheter att utöva vissa rättigheter i det emitterande bolaget.

föreslås all den nya meningen i andra slycket av 4 kap. 4 § ABL, 4 kap. 7 § försäkringsrörelselagen och 4 kap. 5 § bankaklie­bolagslagen ges följande formulering: "Kallelsen skall ange förslagets huvudsakliga innehåll, om aktieägarna inle skall ha företrädesrätt till teck­ning Emitterade aktier i den Riktade Emissionen kommer att registreras efter det att teckningsoptionerna har registrerats hos Bolagsverket.
Beställa svampmycel

Riktade emissioner aktieägare marknadsforingsprojekt
kungora
nodlan till privatpersoner
seb isk aktier
absolute music 1990

Aktiebolagslag 624/2006 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

kontantemissioner som erbjuds vissa bestämda subjekt. Beslut om en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan fattas av bolagsstämman med en majoritet av vanligare blir också riktade kontantemissioner ett allt vanligare inslag. Behoven på marknaden skif-tar ständigt och flexibla lösningar för kapitalförsörjning är en nödvändighet, särskilt i svårare eko-nomiska kriser och nedgångar när antalet nyemissioner tenderar att öka. Trots detta är riktade ny-emissioner ibland kontroversiella.